Algemene voorwaarden De Lotusbloem

Algemene voorwaarden – Yogalessen en workshops

Van toepassing op yogalessen, trainingen en workshops van de Lotusbloem.

Artikel 1. De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand tussen de deelnemer en de Lotusbloem. Er is sprake van een overeenkomst na inschrijving voor een lesblok of workshop. Je ontvangt dan een schriftelijke (e-mail) bevestiging van de Lotusbloem.

1.2) lesblokken voor yogalessen vallen onder een overeenkomst. We bieden een lesblok van 10 lessen aan.

1.3) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.4) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts / behandelaar.

1.5) Deelname aan de lessen, workshops of retraitedagen van de Lotusbloem betekent akkoord gaan met deze Algemene voorwaarden.

Artikel 2. Betaling

2.1) Betaling van het lesgeld verloopt via een betaalverzoek per mail aan de Lotusbloem (gevestigd aan de Goornhoek 1-2 te Sleen).

Artikel 3. Uitsluiting

3.1) De Lotusbloem heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les, training of workshop te weigeren. Dit geldt indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Betaling van het lesgeld moet uiterlijk de laatste les van het lesblok voldaan zijn.

3.2) De Lotusbloem heeft het recht de toegang van de deelnemer aan de lessen, zonder opgave van reden, te weigeren.

Artikel 4. Annulering

4.1) De Lotusbloem heeft het recht zonder opgave van redenen les, training of workshop en/of leslocatie te wijzigen. Voor een gemiste yogales vanwege ziekte van de docent wordt een compensatie les aangeboden.

Artikel 5. Wijzigingen

5.1) De Lotusbloem behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

5.2) De lotusbloem behoudt zich de vrijheid voor prijzen en tarieven te wijzigen. Wijzigingen geven we via de website, direct mail en/of sociale media aan.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1) De Lotusbloem verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

6.2) De Lotusbloem is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les. Deelname vindt plaats op eigen risico. Raadpleeg uw behandelaar indien u twijfelt om deel te nemen aan onze lessen.

Artikel 7. Toepasselijkheid en geschillen

7.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met De lotusbloem betreffende deelname aan lessen, cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

7.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door De Lotusbloem.

7.3) Mogelijke geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten (waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn), kunnen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van De Lotusbloem, behoudens hogere voorziening.

Artikel 8. Voorwaarden lessenkaart

De Lotusbloem biedt een tien-lessenkaart of een proefles (gratis) aan.

8.1) Abonnementsduur
Bij De Lotusbloem, verbind jij je voor steeds een periode van 10 lessen aan de studio. Binnen deze door jou gekozen lesperiode bestaat er geen mogelijkheid tot opzegging.

8.2) Betaling van het lesgeld verloopt via een betaalverzoek per mail. Voor aanvang van een lesblok van 10 weken ontvang je een betaalverzoek per mail.

8.3 ) Gemiste lessen kunnen worden ingehaald in hetzelfde lesblok. Na het einde van het lesblok vervalt het recht op inhalen. Deelnemer kan door ziekte, operatie, ongeval of langdurige blessure meerdere lessen missen. We zoeken dan naar een passende oplossing.

8.4) De lessen lopen continu door, met uitzondering van de schoolvakanties. Je kunt op ieder gewenst moment starten met een lesblok. We hanteren een aangepast lesrooster tijdens de zomervakantie.  Informatie hierover vind je t.z.t. op de website of via de weekmail. Yogalessen vinden bij goede weersomstandigheden plaats bij de Kibbelkoele. Vind je dit niet prettig dan ben je vrij om een ander lesmoment , binnen in de studio, te kiezen.

9 Beëindigen deelname

Wil je op enig moment opzeggen? Dat kan per mail via info@lotusbloem.nl. Je ontvangt een bevestigingsmail van ons. Na beëindiging vervalt de mogelijkheid om gemiste lessen in te halen. Je bent vrij om na elk lesblok van 10 lessen te stoppen, zonder opzegtermijn.